عضویت در سایت ورود
ورود به سایت


زانو پرانتزی و حرکات اصلاحی آن
0 22 تیر 1394 3019

زانو پرانتزی و حرکات اصلاحی آن

ژنوواروم، زانوی درون گرد، زانو پرانتزی یا پاکمانی ( واروس بیش از حد ) اختلال در مفصل زانو است که در آن زانو ها از هم فاصله زیادی می گیرند. در این عارضه ...
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس
  • چمپکس